Διάφοροι τύποι δραστηριοτήτων χρησιμοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης για την ενίσχυση της θεματολογίας και την αύξηση της διατήρησης της γνώσης από τους εκπαιδευόμενους.

INFO in BRIEF

CISSP

METHOD
OnLine Training & Classroom Training

LANGUAGE
OnLine: Αγγλικά - Classroom: Ελληνικά

DURATION
5 days

................................................

CALL
+30 210 2114671

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Με επικεφαλής έναν εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτή (ISC)², αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχει μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση των εννοιών της ασφάλειας πληροφοριών και των βέλτιστων πρακτικών του κλάδου, καλύπτοντας τους 8 τομείς του CISSP CBK:

-       Ασφάλεια και Διαχείριση Κινδύνων (Security and Risk Management)

-       Ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων (Asset Security)

-       Αρχιτεκτονική και Μηχανική Ασφαλείας (Security Architecture and Engineering)

-       Επικοινωνίες και Ασφάλεια Δικτύων (Communications and Network Security)

-       Διαχείριση Ταυτότητας και Πρόσβασης (Identity and Access Management - IAM)

-       Αξιολόγηση και δοκιμή ασφάλειας (Security Assessment and Testing)

-       Λειτουργίες Ασφάλειας (Security Operations)

-       Ασφάλεια ανάπτυξης λογισμικού (Software Development Security)

 Διάφοροι τύποι δραστηριοτήτων χρησιμοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης για την ενίσχυση της θεματολογίας και την αύξηση της διατήρησης της γνώσης από τους εκπαιδευόμενους. Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν ερωτήσεις ανοιχτού τύπου από τον εκπαιδευτή προς τους εκπαιδευόμενους, ερωτήσεις αντιστοίχισης και δημοσκόπησης, ομαδικές συζητήσεις και δραστηριότητες, ανοιχτές/κλειστές ερωτήσεις και μελέτες περιπτώσεων. Αυτή η διαδραστική τεχνική μάθησης βασίζεται σε ορθές θεωρίες μάθησης ενηλίκων.

Κατανοήστε και εφαρμόστε θεμελιώδεις έννοιες και μεθόδους που σχετίζονται με τους τομείς της πληροφορικής και της ασφάλειας.

Ευθυγραμμίστε τους συνολικούς επιχειρησιακούς στόχους του οργανισμού με τις λειτουργίες και τις υλοποιήσεις ασφάλειας.

Κατανοήστε πώς να προστατεύσετε τα περιουσιακά στοιχεία του οργανισμού καθώς διανύουν τον κύκλο ζωής τους.

Κατανοήστε τις έννοιες, τις αρχές, τις δομές και τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την ασφάλεια λειτουργικών συστημάτων, εξοπλισμού, δικτύων, εφαρμογών και εκείνων των ελέγχων που χρησιμοποιούνται για την επιβολή διαφόρων επιπέδων εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας.

Εφαρμόστε την ασφάλεια του συστήματος μέσω της εφαρμογής αρχών σχεδιασμού ασφάλειας και της εφαρμογής κατάλληλων μέτρων μετριασμού του ελέγχου ασφαλείας για τρωτά σημεία που υπάρχουν σε κοινούς τύπους και αρχιτεκτονικές συστημάτων πληροφοριών.

Κατανοήστε τη σημασία της κρυπτογραφίας και των υπηρεσιών ασφαλείας που μπορεί να παρέχει στη σημερινή ψηφιακή εποχή και την εποχή της πληροφορίας.

Κατανοήστε τον αντίκτυπο των στοιχείων φυσικής ασφάλειας στην ασφάλεια του συστήματος πληροφοριών και εφαρμόστε αρχές ασφαλούς σχεδιασμού για να αξιολογήσετε ή να προτείνετε κατάλληλες προστασίες φυσικής ασφάλειας.

Κατανοήστε τα στοιχεία που περιλαμβάνουν την επικοινωνία και την ασφάλεια δικτύου σε συνδυασμό με μια λεπτομερή περιγραφή του τρόπου λειτουργίας των συστημάτων επικοινωνίας και δικτύου.

Καταγράψτε τις έννοιες και την αρχιτεκτονική που καθορίζουν τη σχετική τεχνολογία και τα συστήματα και τα πρωτόκολλα υλοποίησης στα επίπεδα του μοντέλου Open Systems Interconnection (OSI) 1-7.

Προσδιορίστε τυπικούς όρους για την εφαρμογή φυσικών και λογικών ελέγχων πρόσβασης σε περιβάλλοντα που σχετίζονται με την πρακτική ασφαλείας τους.

Αξιολογήστε διάφορα μοντέλα ελέγχου πρόσβασης για να καλύψετε τις απαιτήσεις ασφάλειας της επιχείρησης.

Ονομάστε κύριες μεθόδους για το σχεδιασμό και την επικύρωση στρατηγικών δοκιμών και ελέγχου που υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές απαιτήσεις.

Ενισχύστε και βελτιστοποιήστε τις λειτουργίες ενός οργανισμού εφαρμόζοντας και χρησιμοποιώντας κατάλληλους ελέγχους ασφαλείας και αντίμετρα.

Αναγνωρίστε τους κινδύνους για τις επιχειρησιακές προσπάθειες ενός οργανισμού και αξιολογήστε συγκεκριμένες απειλές, τρωτά σημεία και ελέγχους.

Κατανοήστε τον Κύκλο Ζωής Συστήματος (SLC) και τον Κύκλο Ζωής Ανάπτυξης Λογισμικού (SDLC) και τον τρόπο εφαρμογής της ασφάλειας σε αυτόν, και προσδιορίστε ποιοι έλεγχοι ασφαλείας είναι κατάλληλοι για το περιβάλλον ανάπτυξης και αξιολογήστε την αποτελεσματικότητα της ασφάλειας λογισμικού.

Θέλω πληροφορίες για το Certified Information System Security Professional (CISSP)

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

CALL
+30 210 2114671

TOP